Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatningsansvar og tabsopgørelse i anledning af en banks nedlukning af engagement. 
19-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. september 2014 meddelt en bank tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. marts 2014.
Sagen vedrørte en rammeaftale indgået mellem en bank og et selskab om bl.a. lånefinansierede investeringer i form af valutaterminsforretninger. I sagen var det til prøvelse, om selskabet havde ret til erstatning i anledning af bankens rådgivning ved aftaleindgåelsen og bankens nedlukning af engagementet.
Byretten frifandt banken, idet retten fandt, at banken ikke havde handlet ansvarspådragende – hverken ved rådgivningen eller nedlukningen.
Vestre Landsret fandt, at banken ikke havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med rådgivningen ved aftaleindgåelsen, men fandt i modsætning til byretten, at det var uberettiget, at banken havde nedlukket engagementet. Landsretten lagde til grund, at selskabet havde lidt et tab ved salget af obligationerne på grund af bankens uberettigede lukning af engagementet, og at det realiserede tab udgjorde differencen mellem kursen på obligationsforretninger på henholdsvis købs- og salgstidspunkterne.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0335.
Til top Sidst opdateret: 19-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk