Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 
24-09-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2012 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 14. juni 2012 i en sag om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. Erstatningssøgende, der havde været varetægtsfængslet i 33 dage som sigtet for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2, jf. stk. 1, 1. pkt., i forbindelse med politiets fund af ca. 730 gram amfetamin tilhørende erstatningssøgendes kæreste på parrets fælles bopæl, blev frifundet i byretten. Erstatningssøgende rejste efterfølgende krav om erstatning i medfør af retsplejelovens § 1018 a, stk. 1, hvilket anklagemyndigheden imidlertid nægtede i medfør af retsplejelovens § 1018 a, stk. 3, under henvisning til, at det måtte have stået erstatningssøgende, der havde erkendt, at hun var vidende om den betydelige mængde amfetamin, klart, at hun ved at dele bopæl med kæresten risikerede at blive udsat for strafforfølgning og frihedsberøvelse. Erstatningssøgende indbragte spørgsmålet for retten og blev i byretten tilkendt fuld erstatning under henvisning til, at erstatningssøgende ved fortsat at dele bopæl med kæresten efter at hun fik kendskab til amfetaminen, der lå i parrets fryser, ikke havde udvist egen skyld. Anklagemyndigheden ankede byrettens dom til landsretten, der stadfæstede dommen med henvisning til, at den omstændighed, at erstatningssøgende var vidende om, at der på den fælles bopæl blev opbevaret en større mængde amfetamin og trods denne viden undlod at foretage sig noget, ikke i sig selv kunne begrunde nedsættelse eller bortfald af erstatningen på grund af egen skyld, ligesom der ikke i øvrigt var forhold ved erstatningssøgendes adfærd inden anholdelsen eller under efterforskningen, der kunne anses for mistankepådragende.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0178.
Til top Sidst opdateret: 24-09-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk