Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatning for mistede skattefri præmier som følge af, at skadelidte efter en arbejdsulykke måtte opgive at udskyde sin overgang til efterløn 
03-05-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. maj 2012 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2011. Skadelidte var den 8. september 2006 udsat for en faldulykke, som blev anerkendt som en arbejdsskade. Det kunne lægges til grund, at skadelidte forud for skaden havde planlagt at overgå til efterløn samtidig som sin ægtefælle, når ægtefællen fyldte 60 år i september 2011. På dette tidspunkt ville skadelidte være knap 64 år. Skadelidte genoptog arbejdet i januar 2007 men oplevede imidlertid sådanne gener efter ulykken, at han opgav at udskyde sin overgang til efterløn til 2011, og skadelidte gik i stedet på efterløn allerede den 16. november 2007, da han selv fyldte 60 år. Skadelidte fik i anledning af arbejdsulykken erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab og positive udgifter, ligesom han fik godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte. Skadelidte gik som følge af den tidligere overgang til efterløn glip af en række kvartalers skattefri præmie for udskydelse af overgang til efterløn efter de regler om fleksibel efterløn, der trådte i kraft den 1. januar 2007. Byretten fandt ikke at de mistede efterlønspræmier kunne anses for omfattet af begrebet ”andet tab” i erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1, og frifandt arbejdsgiveren for skadelidtes krav på erstatning herfor. Skadelidte ankede dommen til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens dom allerede fordi skadelidte ikke havde bevist, at hans overgang til efterløn den 16. november 2007 og den omstændighed, at skadelidte ikke kunne oppebære skattefri præmie for udskydelse til overgang til efterløn, var en adækvat følge af arbejdsulykken den 8. september 2006.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0543.
Til top Sidst opdateret: 03-05-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk