Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatning for en skade opstået under et straffeprocessuelt indgreb 
18-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. marts 2015 meddelt en borger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. september 2014.

Under en ransagning for narkotika i borgerens lejlighed fandt en politiassistent et ca. 80 cm langt jernrør, som det senere viste sig, at borgeren brugte som sparegris. Røret bestod af flere dele, og da politiassistenten tog jernrøret op, faldt delene fra hinanden. En af delene faldt på gulvet, hvilket forårsagede et hak i gulvet. Politiet fandt ikke noget under ransagningen.

Borgeren anmodede efterfølgende anklagemyndigheden om at anerkende at være erstatningspligtig for skaden på gulvet. Dette blev afvist af anklagemyndigheden. Herefter blev sagen indbragt for retten, hvor borgeren støttede kravet på retsplejelovens § 1018 b, subsidiært 1018 h.

Byretten fandt, at der ikke var grundlag for at kræve erstatning efter retsplejelovens § 1018 b, men at kravet derimod skulle vurderes efter retsplejelovens § 1018 h, hvor dansk rets almindelige erstatningsregler finder anvendelse ved ansvarsbedømmelsen. Som begrundelse herfor anførte byretten, at den skadeforvoldende hændelse ikke relaterede sig til det straffeprocessuelle indgreb på en sådan måde, at skaden var blevet tilføjet som led i strafferetlig forfølgning. Erstatningskravet måtte derimod – som for afledede skader – antages at være opstået i anledning af strafferetlig forfølgning. I forhold til vurderingen efter retsplejelovens § 1018 h fandt byretten, at der ikke var udvist en sådan uagtsomhed fra politiassistentens side, at der var grundlag for at antage, at han havde handlet ansvarspådragende. Skaden var derfor sket ved et hændeligt uheld, som ikke kan føre til erstatningsansvar efter retsplejelovens § 1018 h. Anklagemyndigheden blev derfor frifundet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, idet landsrettens tiltrådte byrettens begrundelse.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0319.
Til top Sidst opdateret: 18-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk