Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om en værnetingsaftales gyldighed over for et konkursbo 
03-05-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2017 meddelt et fragtselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2017.

Retssagen handler om det økonomiske opgør mellem et olieselskab og fragtselskabet, efter at olieselskabet i 2014 blev erklæret konkurs, idet parterne på tidspunktet for konkursen havde udeståender i henhold til to derivataftaler i form af swapaftaler.

Tvisten mellem konkursboet efter olieselskabet og fragtselskabet angår navnlig opgørelsen af udeståendet, herunder om derivataftalerne skal opgøres med udgangspunkt i swapaftalernes værdi ved udløbsdatoen, eller om opgørelsen skal foretages ud fra værdipapirhandelslovens § 58 h, stk. 2, 2. pkt.

Retssagen blev henvist til behandling ved Østre Landsret i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1.

Under sagens behandling i landsretten nedlagde fragtselskabet påstand om afvisning med henvisning til en mellem parterne indgået værnetingsaftale, hvorefter samtlige tvister skal afgøres ved de engelske domstole. 

Konkursboet påstod sagen fremmet ved Østre Landsret, idet konkursboet gjorde gældende, at konkursboet ikke er bundet af værnetingsaftalen som følge af sagens konkursretlige karakter. Til støtte herfor gjorde konkursboet gældende, at Domsforordningen, herunder artikel 25 om værnetingsaftaler, ikke finder anvendelse på sager om konkurs, ligesom værnetingsaftalen heller ikke i medfør af retsplejelovens regler herom kan tillægges retsvirkning over for konkursboet. 

Spørgsmålet om værneting blev herefter udskilt til særskilt forhandling og afgørelse. 

Landsretten fandt, at sagen ikke var omfattet af Domsforordningens anvendelsesområde

Landsretten fandt, at sagens spørgsmål, der udsprang af olieselskabets konkurs, havde en sådan konkursretlig karakter, at sagen ikke var omfattet af Domsforordningens anvendelsesområde.  

Landsretten fandt herefter, at forordningens artikel 25 om værnetingsaftaler ikke fandt anvendelse, ligesom værnetingsaftalen heller ikke var gyldig efter retsplejelovens § 245, stk. 1, eller almindelige international privatretlige- og processuelle regler. På denne baggrund fandt landsretten, at konkursboet ikke var bundet af værnetingsaftalen, hvorefter sagen blev fremmet ved landsretten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0166.

 

 

Til top Sidst opdateret: 03-05-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk