Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om en servitutaftale var indgået i strid med det grundlæggende princip om saglig forvaltning, og om servitutaftalen derfor var ugyldig. 
09-10-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2015 meddelt et spildevandsselskab og en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. juni 2015.

I forbindelse med udskillelsen af vandforsyningsopgaverne fra kommunerne til kommunalt ejede selskaber, var et regnvandsbassin blevet overført fra kommunen til spildevandsselskabet, mens kommunen beholdt ejerskabet til grunden.

Efter offentliggørelsen af et større statsligt anlægsprojekt indgik spildevandsselskabet og kommunen i forhandlinger med den statslige bygherre om bl.a. håndteringen af regnvandsbassinet, idet regnvandsbassinet skulle omlægges som følge af anlægsprojektet. Samtidig med forhandlingerne indgik kommunen og spildevandsselskabet en servitutaftale, der blev tinglyst på grunden. I servitutaftalen blev det fastslået, at gæsteprincippet ikke skulle regulere forholdet mellem kommunen som grundejer og spildevandsselskabet som ejer af regnvandsbassinet. Konsekvensen af servitutaftalen var, at den statslige bygherre som følge af den senere ekspropriation af grunden, ville blive pålagt at afholde omkostningerne til omlægningen af regnvandsbassinet, hvilket uden indgåelsen af servitutaftalen ville påhvile spildevandsselskabet.

Den statslige bygherre eksproprierede som led i gennemførelsen af anlægsprojektet grunden fra kommunen, og indtrådte derfor som grundejer i servitutaftalen. Da den statslige bygherre var af den opfattelse, at servitutaftalen var indgået i strid med kommunalfuldmagten anlagde den statslige bygherre retssag mod kommunen og spildevandsselskabet bl.a. med påstand om, at servitutaftalen var ugyldig.

Byretten frifandt spildevandsselskabet og kommunen med henvisning til, at kommunen havde handlet inden for kommunalfuldmagtens grænser og varetaget borgernes interesser, hvorfor der ikke var grundlag for at tilsidesætte servitutaftalen som ugyldig.

Østre Landsret fandt imidlertid, at kommunens handling ikke kunne anses for ordinær og udelukkende havde til formål at varetage spildevandsselskabets interesser på bekostning af statens, og at kommunen havde handlet klart i strid med det grundlæggende princip om saglig forvaltning, der ligeledes finder anvendelse inden for kommunalfuldmagtens område, og at det forhold, at spildevandsselskabets kunder også var borgere i kommunen ikke kunne føre til et andet resultat. Servitutaftalen kunne derfor ikke tillægges gyldighed.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0377.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk