Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om en husejers forpligtelse til at betale forbrugsuafhængige udgifter til et fjernvarmeværk alene på grundlag af faktisk varmeforbrug, uanset at han ikke ved huskøbet var blevet oplyst om vilkårene for varmeforsyningen. 
22-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2010 i to sager meddelt en husejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. maj 2010.

Husejeren havde købt sin faste ejendom af et realkreditinstitut, der havde overtaget ejendommen som ufyldestgjort panthaver på en tvangsauktion. En tidligere ejer havde ved tilslutning af ejendommen til det lokale fjernvarmeværk indgået aftale om at være andelshaver i fjernvarmeværket, og om at aftalen tillige skulle gælde senere aftaleerhververe. Hverken kontrakten eller fjernvarmeværkets vedtægter var tinglyst på ejendommen. I forbindelse med en fusion blev der opkrævet et fusionsbidrag hos fjernvarmeværkets andelshavere. Landsretten fandt, at hele det opkrævede beløb, inklusiv fusionsbidraget, var en del af prisen for den varme, som husejeren havde aftaget, og at han derfor var forpligtet til betaling heraf. I forhold til realkreditinstituttet fandt landsretten, at der ikke var grundlag for at pålægge erstatningspligt.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0269 og 2010-22-0270.
Til top Sidst opdateret: 22-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk