Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om en direktørs tilregnelse i en straffesag om momsunddragelse 
07-04-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. april 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 7. oktober 2014. Tiltalte, der var direktør i et selskab, var tiltalt for 3 forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 289 ved med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have undladt at angive størrelsen af selskabets udgående og indgående afgift. Byretten frifandt tiltalte og henviste herved til, at han, uagtet at han var registreret som direktør, i det væsentligste ikke havde stået for driften i selskabet, ligesom han ikke havde foretaget momsangivelserne, og anklagemyndigheden havde derfor ikke ført det til domfældelse fornødne bevis for, at han vidste eller bestemt måtte formode, at selskabets momsangivelser ikke var korrekte. Landsretten anså derimod tiltalte for skyldig og idømte ham 1 år og 6 måneders betinget fængsel samt en tillægsbøde på 5.425.000 kr. Landsretten lagde herved vægt på, at tiltalte, i kraft af sin stilling og de dispositioner, han havde foretaget på selskabets vegne, ikke kunne have været helt uvidende om det passerede, men havde accepteret risikoen for, at selskabet blev drevet med ham som direktør uden, at reglerne om afregning af moms blev fulgt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0327.
Til top Sidst opdateret: 07-04-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk