Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om en andelsboligforenings retlige interesse i konkursbehandling og om foreningens solvens 
20-08-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. august 2015 meddelt en andelsboligforening under likvidation tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juli 2015.

Andelsboligforeningen erhvervede i 2007 en ejendom beliggende på Frederiksberg. Erhvervelsen blev finansieret ved fuld belåning af ejendommen afdækket via en aftale om renteswap. I årene efter andelsboligforeningens erhvervelse af ejendommen medførte renteudviklingen, at andelsboligforeningens betalinger i henhold til renteswapaftalen udviklede sig særdeles ugunstigt, og andelsboligforeningens driftsresultat var negativt.

Efter forgæves forhandlinger mellem andelsboligforeningen og realkreditinstituttet samt bankforbindelsen, blev det på en generalforsamling besluttet at opløse andelsboligforeningen. Da de udmeldte likvidatorer kunne konstatere, at passiverne oversteg aktiverne, indgav de egenbegæring om konkurs til Sø- og Handelsrettens Skifteret.

Ved kendelse af 19. december 2014 afsagde Sø- og Handelsrettens Skifteret konkursdekret over andelsboligforeningen, idet skifteretten fandt, at andelsboligforeningen havde retlig interesse i konkursbehandlingen, og at foreningen var insolvent.

Realkreditinstituttet og bankforbindelsen kærede kendelsen til Østre Landsret. Landsretten bemærkede, at en andelsboligforening kan have en retlig interesse i konkursbehandling, eksempelvis hvis der ikke er eller kan skabes grundlag for en forsvarlig drift af foreningen. Landsretten fandt imidlertid, at andelsboligforeningen i den konkrete sag ikke kunne anses for insolvent i konkurslovens forstand og lagde i den forbindelse afgørende vægt på, at realkreditinstituttet og bankforbindelsen under sagen havde afgivet en række tilsagn, som sikrede en positiv drift af andelsboligforeningen. Landsretten ophævede derfor Sø- og Handelsrettens Skifterets kendelse om at fremme andelsboligforeningens egenbegæring om konkurs.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0379.
Til top Sidst opdateret: 20-08-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk