Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om ejendomsretten til nogle papirbaserede pantebreve 
12-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. august 2014 meddelt en køber af nogle papirbaserede pantebreve i fast ejendom, der ikke er konverteret til digitale pantebreve, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. marts 2014 i en sag mod sælgerens konkursbo. Sagen drejede sig om, hvem der havde ejendomsretten til pantebrevene. Aftalen om salg af pantebrevene blev indgået i 2010, det vil sige efter tinglysningsreformen, og pantebrevene blev fysisk overdraget til køber. Parterne, der også havde andre indbyrdes mellemværender, var imidlertid uenige om, hvorvidt købesummen for pantebrevene var betalt. Køber tog ikke skridt til omkonvertering af pantebrevene med henblik på tinglysning af erhvervelsen. Konkursboet tog heller ikke skridt til at tinglyse sin ret over pantebrevene, efter at dekret var afsagt. Byretten frifandt køberen for konkursboets påstand om, at pantebrevene skulle udleveres til boet, men blev til gengæld tilpligtet at betale den aftalte købesum. Køberen ankede dommen til landsretten, der ligesom byretten lagde til grund, at købesummen ikke var betalt. Landsretten ændrede imidlertid byrettens dom, således at køberen blev tilpligtet at udlevere pantebrevene til konkursboet. Landsretten henviste herved til, at køberens sikringsakt i forbindelse med overdragelsen var tinglysning, idet overdragelsen blev gennemført efter ikrafttrædelsen af § 15, stk. 3, i den ændringslov, hvorved tinglysningssystemet blev digitaliseret. Konkursboet skulle som følge heraf ikke respektere overdragelsen, og den ovennævnte bestemmelse, hvorefter den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret over et pantebrev, selv skal være tinglyst og erhververen ifølge aftalen være i god tro, førte ikke til andet resultat i forhold til konkursboets retsforfølgning sagen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-22-0271.
Til top Sidst opdateret: 12-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk