Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om edition i medfør af retsplejelovens § 298, stk. 1, i en patientjournal til brug for Retslægerådets besvarelse af spørgsmål i en erstatningssag. 
10-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har 5. december 2014 meddelt en skadelidt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. oktober 2014. Under behandlingen af en erstatningssag anlagt af skadelidte mod et forsikringsselskab pålagde byretten i medfør af retsplejelovens § 298, stk. 1, skadelidte at fremlægge sin lægejournal for en 5-årig periode forud for uheldet. Byretten henviste blandt andet til, at Retslægerådet havde anmodet om oplysningerne til brug for rådets besvarelse af de spørgsmål, der var stillet vedrørende sagen, og at hensynet til sagens rette oplysning måtte tillægges en sådan vægt, at skadelidte måtte pålægges at fremlægge sin lægejournal for den omhandlede periode. Skadelidte kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse efter retsplejelovens § 389 a byrettens kendelse til landsretten, der stadfæstede byrettens afgørelse med henvisning til byrettens begrundelse.

S
agen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-22-0578.
Til top Sidst opdateret: 10-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk