Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om den sanktionsmæssige betydning af lang sagsbehandlingstid i en sag om tilsidesættelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1 
04-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2014 meddelt Advokatnævnet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2014 i en sag mellem Advokatnævnet og en advokat om tilsidesættelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Advokatnævnet havde fundet, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik ved at indgive en konkursbegæring på trods af advokatens kendskab til modpartens indsigelser mod kravet, og at der forelå skærpende omstændigheder, hvorfor nævnet pålagde advokaten en bøde på 20.000 kr. Byretten tiltrådte, at forseelsen som udgangspunkt skulle medføre en bøde af den af nævnet fastsatte størrelse, men nedsatte bøden til 10.000 kr. med henvisning til, at klagen blev indgivet til Advokatnævnet den 30. august 2010, og at sagen var oplyst ca. 2 måneder herefter, men at den først blev behandlet på et nævnsmøde den 22. juni 2012 på grund af en sagsophobning i nævnet. På denne baggrund fandt byretten, at sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet i den relativt ukomplicerede nævnssag i så væsentligt omfang havde oversteget det rimelige, at advokaten burde kompenseres herfor i medfør af princippet i straffelovens § 82, nr. 13. Advokatnævnet ankede med Procesbevillingsnævnets tilladelse dommen til landsretten, der stadfæstede byrettens dom. For så vidt angår sanktionsspørgsmålet henviste landsretten til de af byretten anførte grunde.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2014-22-0611.
Til top Sidst opdateret: 04-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk