Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bortfald af retten til at anvende en ejendom til helårsbeboelse, idet retten ikke var udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 
14-04-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. april 2014 meddelt ejerne af en ejendom tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. oktober 2013. Ejendommen, der lå i et område, der var udlagt til sommerhusområde, havde i hvert fald siden 1983 været benyttet til helårsbeboelse. I februar 2008 brændte ejendommen ned. Først i foråret 2010 blev brandforsikringssagen afsluttet, hvorefter genopførelse af ejendommen, herunder indhentelse af byggetilladelser mv., kunne påbegyndes. I februar 2011 meddelte kommunen tilladelse til, at der kunne opføres en ny helårsbolig på ejendommen. Ejeren af en af naboejendommene påklagede kommunes afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet, idet han gjorde gældende, at den pågældende ejendom i en periode på 3 år ikke havde været anvendt til helårsbeboelse, hvorfor der i henhold til planlovens § 56, stk. 2, ikke kunne meddeles tilladelse til, at den nye ejendom fik helårsstatus. Natur- og Miljøklagenævnet ophævede kommunes afgørelse under henvisning til planlovens § 56, stk. 2. Ejerne af ejendommen anlagde herefter sag mod Natur- og Miljøklagenævnet med påstand om, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse var ugyldig. Byretten frifandt Natur- og Miljøklagenævnet. Landsretten anførte, at begyndelsestidspunktet for 3-års fristen i planlovens § 56, stk. 2, var tidspunktet for branden, og at udnyttelse af retten til helårsbeboelse i henhold til planlovens § 56, stk. 2, kræver en vis fysisk aktivitet på ejendommen i perioden eller i umiddelbar tilknytning til periodens udløb. Landsretten anførte endvidere, at kommunens tilladelse til at opføre en ny helårsbolig ikke i sig selv indebar en udnyttelse af retten til helårsbeboelse efter planlovens § 56, stk. 2. Landsretten fandt således, at der ikke var grundlag for at anse Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for ugyldig og stadfæstede byrettens afgørelse.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0663.
Til top Sidst opdateret: 14-04-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk