Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bortfald af erstatning som følge af forsætlig medvirken til personskade. 
22-10-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. oktober 2015 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 17. juni 2015.

Den skadelidte, der var diagnosticeret med paranoid skizofreni, havde ført en bil imod kørselsretningen på en motorvej og havde i høj fart drejet frontalt ind i en modkørende lastbil. Den skadelidte overlevede ulykken, men blev påført store skader, herunder vedvarende lammelse fra brystkassen og nedefter. Den skadelidte anlagde sag mod lastbilens forsikringsselskab for at få forsikringsselskabet til at anerkende ansvaret for den personskade, han var blevet påført ved ulykken.

Under sagen i byretten afgav Retslægerådet en erklæring, hvoraf det blandt andet fremgik, at det måtte lægges til grund, at den skadelidte var uden forståelse for konsekvenserne af sine handlinger på ulykkestidspunktet.

Forsikringsselskabet blev i byretten dømt til at anerkende at være erstatningsansvarlig for en tredjedel af de økonomiske følger af ulykken. Byretten lagde vægt på Retslægerådets erklæring, men fandt alligevel, at den skadelidte måtte antages at have været så bevidst om sine handlinger, at betingelserne for at nedsætte forsikringsselskabets erstatningsansvar var opfyldt, jf. færdselslovens § 101, stk. 2, om forsætlig medvirken til skaden.

Den skadelidte ankede dommen til landsretten, som frifandt forsikringsselskabet. Landsretten lagde til grund, at den skadelidte efter en retlig vurdering måtte have været i stand til at forstå, hvad han foretog sig, og at han dermed ikke havde manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. Landsretten udtalte i den forbindelse, at Retslægerådets erklæring, som var udtryk for en lægelig vurdering, ikke kunne medføre en ændret vurdering. Landsretten fandt herefter, at erstatningsansvaret helt skulle bortfalde.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0360.
Til top Sidst opdateret: 22-10-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk