Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bortfald af erstatningsansvar for skader dækket af tings- eller driftstabsfor-sikring 
01-07-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2019 meddelt to forsikringsselskaber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. marts 2019.
En ejer af en hest havde hos de to forsikringsselskaber tegnet lovpligtig ansvarsforsikring, der dækkede ansvaret for skader, som hesten måtte forvolde, når den var løsgående. På et tidspunkt, da hesten var løssluppen, blev denne påkørt af et tog. Som følge heraf led jernbaneselskabet et samlet tab på omkring 800.000 kr. for tingsskade og driftstab, hvilket krav de rettede mod hesteejerens forsikringsselskaber.

Hesteejerens forsikringsselskaber bestred kravet, under henvisning til at jernbaneselskabet havde tegnet tings- og driftstabsforsikring med en selvrisiko på 25 mio. kr. pr. skade, hvorfor hesteejerens forsikringsselskaber mente, at erstatningsansvaret var bortfaldet i medfør af erstatningsansvarslovens § 19 om bortfald af erstatningsansvaret for skader, der er dækket af en tings- eller driftstabsforsikring og i medfør af lovens § 20, der blandt andet foreskriver, at offentlige institutioner, der i almindelighed er selvforsikrere, er stillet som om, forsikring er tegnet, jf. § 19.

Byretten fandt, at erstatningsansvaret ikke var bortfaldet

Byretten anførte, at selvrisikoen på jernbaneselskabets forsikring var 25 mio. kr., hvorfor skaden ikke var dækket af forsikringen. Erstatningsansvaret var allerede derfor ikke bortfaldet med henvisning til erstatningsansvarslovens § 19.

Videre anførte byretten, at jernbaneselskabet var udtrådt af statens selvforsikringsordning, og at det ved de afgivne vidneforklaringer var godtgjort, at jernbaneselskabet siden da havde overholdt sin forpligtelse til at tegne forsikringer. Der var derfor intet grundlag for at anse jernbaneselskabet for omfattet af erstatningsansvarslovens § 20.

Da erstatningsansvaret ikke var bortfaldet, blev hesteejerens forsikringsselskaber dømt til at betale ca. 800.000 kr. til jernbaneselskabet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

For så vidt angår erstatningsansvarslovens § 19 anførte landsretten, at det følger af forarbejderne til bestemmelsen, at skadevolder er erstatningsansvarlig for det beløb, som selvrisikoen udgør, når forsikringen er tegnet med selvrisiko. Hesteejerens og dermed forsikringsselskabernes erstatningsansvar var derfor ikke bortfaldet efter § 19.

For så vidt angår erstatningsansvarslovens § 20 anførte landsretten, at jernbaneselskabet generelt havde forsikret sig på de risikoområder, der fulgte af deres virke. Om betydningen af at jernbaneselskabet havde forsikret sig med en meget høj selvrisiko, anførte landsretten, at det af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår, at en offentlig institution ikke i almindelighed er selvforsikrer, hvis institutionen nok forsikrer sig, men med meget høj selvrisiko, og således selv overtager risikoen for mindre skader. Landsretten fandt, at ordene ”mindre skader” efter sammenhængen og en naturlig sproglig forståelse udgør skader, der er mindre end selvrisikoen, og at der således navnlig ikke er holdepunkter for at antage, at der med udtrykket ”mindre skader” er tilsigtet en størrelsesmæssig absolut begrænsning. Landsretten bemærkede endvidere, at der ikke i loven eller forarbejderne hertil var grundlag for at kunne anse en offentlig institution for at være delvis selvforsikrer og dermed delvist omfattet af bestemmelsen.

Herefter fandt landsretten, at erstatningsansvarslovens § 20 sammenholdt med § 19 ikke kunne føre til, at jernbaneselskabet skulle stilles som om, der var tegnet forsikring for den risiko, som jernbaneselskabet havde påtaget sig ved tegning af forsikring med selvrisiko, heller ikke selvom selvrisikoen nominelt udgjorde et betydeligt beløb.

Landsretten tiltrådte således, at forsikringsselskabernes ansvar for jernbaneselskabets tab ikke var bortfaldet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0209.
Til top Sidst opdateret: 01-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk