Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bindende påtalebegrænsning. 
25-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2015 meddelt anklagemyndigheden og den ene sigtede tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om bindende påtalebegrænsning, der er afsagt af Østre Landsret den 18. august 2015 i en straffesag mod to sigtede, S1 og S2.

Anklagemyndigheden havde sigtet S1 og S2 for to forhold vedrørende overtrædelse af narkotikalovgivningen. S1 havde under sagen ikke ønsket at udtale sig. Under efterforskningen var der drøftelser mellem forsvarerne og anklagemyndigheden om den bevismæssige dækning for de sigtedes skyld, i hvilken forbindelse anklagemyndigheden bl.a. mundtligt tilkendegav, at det ene af de to forhold ville blive frafaldet, hvis de sigtede erkendte det andet forhold. Denne tilkendegivelse blev via forsvarerne videregivet til S1 og S2, hvilket anklagemyndigheden blev gjort bekendt med.

I sagen mod S1 udfærdigede anklagemyndigheden herefter en mail og en retsmødebegæring indeholdende begge sigtelser, som blev sendt til forsvareren med bemærkning om, at sagen ville blive skåret til under retsmødet. Retsmødebegæringen blev ikke fremsendt til retten.

I sagen mod S2 blev der efter drøftelserne iværksat en afhøring, hvor S2 erkendte det ene forhold. Herefter bekræftede anklagemyndigheden telefonisk over for forsvareren den tidligere tilkendegivelse, ligesom anklagemyndigheden i en mail til forsvareren bl.a. anførte, at anklagemyndigheden ikke havde tilkendegivet noget bindende svar i relation til strafpåstanden.

Efterfølgende meddelte anklagemyndigheden, at sagen ikke kunne fremmes som en tilståelsessag. De sigtede protesterede herimod og indbragte sagen for byretten med påstand om, at der forelå en bindende påtalebegrænsning. Byretten gav de sigtede medhold i, at der forelå en bindende påtalebegrænsning, idet påtalebegrænsningen dog var betinget af de pågældendes erkendelse i det anførte omfang. Denne kendelse ændrede landsretten for så vidt angår S1, idet landsretten ikke fandt, at der var givet S1 en sådan berettiget og beskyttelsesværdig forventning om, at anklagemyndigheden ville begrænse påtalen, at anklagemyndigheden var afskåret fra at rejse tiltale for begge forhold. I sagen mod S2 stadfæstede landsretten kendelsen under hensyn til parternes adfærd efter drøftelserne.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-25-0213 og j. nr. 2015-25-0228.
Til top Sidst opdateret: 25-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk