Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om betingelserne for anklagemyndighedens rettidige kontraanke til skade for en varetægtsfængslet tiltalt 
08-02-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. februar 2010 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2009 i en straffesag, hvor anklagemyndigheden havde kontraanket byrettens dom til skade for tiltalte. Da tiltalte var varetægtsfængslet efter domsafsigelsen i byretten, havde anklagemyndigheden i overensstemmelse med retsplejelovens § 907, stk. 1, 3. pkt., fremsendt en genpart af anklagemyndighedens ankemeddelelse til den arrest, hvor tiltalte var anbragt. Genparten kom imidlertid aldrig frem til arresten, og tiltalte modtog først en ny genpart af anklagemyndighedens ankemeddelelse 36 dage efter, at genparten første gang blev fremsendt til arresten og 34 dage efter kontraankefristens udløb. Østre Landsret admitterede anklagemyndighedens kontraanke under henvisning til, at den sene udlevering til tiltalte ikke kunne tilregnes anklagemyndigheden.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0002. Der kan desuden henvises til j.nr. 2009-25-0151, hvor nævnet meddelte tilladelse til anke til Højesteret i en tilsvarende sag.
Til top Sidst opdateret: 08-02-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk