Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om betingelserne for anklagemyndighedens rettidige kontraanke til skade for en varetægtsfængslet tiltalt. 
21-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2009 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 29. oktober 2009 i en straffesag, hvor anklagemyndigheden havde kontraanket byrettens dom til skade for tiltale. Da tiltalte var varetægtsfængslet efter domsafsigelsen i byretten, havde anklagemyndigheden i overensstemmelse med retsplejelovens § 907, stk. 1, 3. pkt., fremsendt en genpart af anklagemyndighedens ankemeddelelse til den arrest, hvor tiltalte var anbragt, og havde dokumentation herfor. Genparten kom imidlertid aldrig frem til arresten, og tiltalte modtog først en ny genpart af anklagemyndighedens ankemeddelelse 20 dage efter, at genparten første gang blev fremsendt til arresten og 17 dage efter kontraankefristens udløb. Østre Landsret afviste anklagemyndighedens kontraanke under henvisning til, at den var for sent iværksat.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2009-25-0151.
Til top Sidst opdateret: 21-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk