Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om betaling af dækningsafgift i erhvervslejeforhold 
22-09-2011 

 

Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2011 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. marts 2011. Det var i lejekontrakten fra 2006 alene anført, at de ved lejekontraktens underskrift gældende skatter, afgifter, bidrag mv. opkræves særskilt. Udlejer opkrævede i 2008 dækningsafgift hos lejer, der protesterede mod betaling heraf. Sagen blev herefter indbragt for boligretten, der frifandt lejeren. Boligretten bemærkede i den forbindelse bl.a., at udlejer i lejeaftalen burde have oplyst, at der på et tidspunkt skulle betales dækningsafgift, jf. erhvervslejelovens § 5, stk. 2. Østre Landsret fandt, at lejer var forpligtet til at betale halvdelen af den dækningsafgift, der påhviler ejendommen. Landsretten henviste i den forbindelse bl.a. til, at lejer, der er en større erhvervsvirksomhed, og som havde professionel rådgivning under indgåelse af lejeaftalen, havde anledning til at forholde sig til, at dækningsafgift efter lejeaftalen kunne blive pålagt selskabet som følge af den meget betydelige stigning i ejendomsværdien. At udlejer i lejeaftalen ikke særskilt havde specificeret dækningsafgiften eller anslået størrelsen heraf med et skønnet beløb, afskar ikke udlejer fra at opkræve dækningsafgift hos lejer.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0150.

Til top Sidst opdateret: 22-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk