Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beslaglæggelse i medfør af toldlovens § 83 
08-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2011 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret i en sag om beslaglæggelse i medfør af toldlovens § 83. Sagen drejede sig om en beslaglæggelse af en ikke-afgiftsberigtiget bil, der var blevet anvendt i Danmark, og som efter det oplyste tilhørte førerens mormor, der havde bopæl i udlandet. Beslaglæggelsen blev indbragt for domstolene, og byretten fandt, at føreren af bilen med føje var mistænkt for overtrædelse af registreringsafgiftslovens § 27, stk. 1, nr. 3, og at betingelserne for opretholdelse af beslaglæggelsen af bilen i medfør af toldlovens § 83 og retsplejelovens § 802, stk. 1 og stk. 2, herefter var opfyldt. Landsretten derimod ophævede beslaglæggelsen, idet landsretten bemærkede, at det var ubestridt, at bilen ikke tilhørte føreren af bilen, og at der derfor ikke er hjemmel i retsplejelovens § 802 til beslaglæggelse til sikkerhed for sagsomkostninger mv.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0272.
Til top Sidst opdateret: 08-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk