Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra samme kontorfællesskab 
28-10-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. oktober 2014 meddelt to tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. august 2014 i en straffesag vedrørende organiseret hashhandel. De to tiltalte havde under sagen fået beskikket forsvarere, som var i kontorfællesskab. Anklagemyndigheden anmodede herefter om byrettens stillingtagen til, om der skulle ske tilbagekaldelse af beskikkelsen af én af disse to forsvarere under henvisning til interessekonflikt, eller en reel og nærliggende risiko herfor, mellem de tiltalte. Under henvisning til den ene advokats erklæring om, at advokaterne indgik i uafhængige advokatfirmaer, således som dette også fremgik af advokaternes brevpapir, fandt byretten ikke, at der var grundlag for at tilbagekalde beskikkelserne. Landsretten fandt derimod, at advokaterne – selv om det af brevpapir og advokaternes hjemmeside fremgik, at der var tale om uafhængige advokatfirmaer – udadtil fremstod som en og samme advokatvirksomhed, således som dette begreb måtte forstås i relation til princippet i retsplejelovens § 734, stk. 2, og Højesterets kendelse af 4. februar 2014 i sag 277/2013 om et lignende spørgsmål. I forhold til spøgsmålet, om de tiltaltes interesser i den konkrete sag var modstridende, eller om der var en nærliggende risiko herfor, fandt landsretten, at der under de foreliggende omstændigheder ikke burde være sket beskikkelse af de pågældende advokater fra samme kontorfællesskab. Landsretten ændrede således byrettens kendelse og bestemte, at beskikkelsen af én af disse to forsvarere skulle tilbagekaldes. Byretten har efterfølgende afsagt dom for så vidt angår den ene af de to tiltalte.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0279 og 2014-25-0280.
Til top Sidst opdateret: 28-10-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk