Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beregning af fristen for fremsættelse af krav om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 
24-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. marts 2015 meddelt en erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. september 2014 i en sag om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning.

I byretten var erstatningssøgende blevet frifundet for en tiltale om grov narkotikakriminalitet. Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, men hævede anken i et brev af 1. juni 2010 til landsretten med kopi til erstatningssøgendes forsvarer. Landsretten hævede herefter sagen den 3. juni 2010. Den erstatningssøgende fremsatte herefter krav om erstatning den 18. august 2010. Statsadvokaten, Rigsadvokaten og byretten afviste erstatningssøgendes krav under henvisning til, at erstatningssøgende havde fremsat sit krav efter udløbet af 2 måneders fristen i retsplejelovens § 1018 e, stk. 2, og at der ikke forelå undskyldelige omstændigheder herfor.

Landsretten stadfæstede afvisningen med henvisning til, at der ikke i en situation som den foreliggende, hvor erstatningssøgende som tiltalt havde været repræsenteret af en forsvarer, kunne anses at bestå en pligt for anklagemyndigheden til ud over til forsvareren tillige at fremsende kopi af ankefrafaldet til tiltalte personligt. Landsretten fandt endvidere, at der ikke var grundlag for at anses fristoverskridelsen for undskyldelig.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-25-0283.
Til top Sidst opdateret: 24-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk