Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
04-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. december 2014 meddelt tilladelser til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret henholdsvis den 3. og den 13. november 2014 i kæresager vedrørende byretsafgørelser om ikke at genoptage sager, hvori der var afsagt udeblivelsesdom. Landsretten havde afvist begge kæremål med henvisning til, at byrettens afgørelser indebar stillingtagen til, om sagernes forberedelse skulle genoptages. Afgørelserne måtte derfor anses for truffet under forberedelsen af sagerne, og kære kunne derfor i medfør af retsplejelovens § 389 a alene ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse, som ikke forelå.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0647 og 2014-22-0654.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 21. november 2014 meddelte tilladelser til kære til Højesteret i to andre sager vedrørende anvendelsesområdet for retsplejelovens § 389 a, hvoraf en sag ligesom ovenstående sager vedrørte en byretsafgørelse om ikke at genoptage en sag, hvori der var afsagt udeblivelsesdom. Sagerne – behandlet under j.nr. 2014-22-0607 og 2014-22-0638 – er også omtalt på Procesbevillingsnævnets hjemmeside.
Til top Sidst opdateret: 04-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk