Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a. 
25-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2014 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. oktober 2014 i en kæresag vedrørende en byrets afgørelse om ikke at tillægge et sagsanlæg opsættende virkning. Landsretten havde citeret fra forarbejderne til retsplejelovens § 389 a, herunder et bilag til den udvalgsrapport, der dannede grundlag for lovforslaget, og afvist kæren med henvisning til, at byrettens afgørelse, som vedrørte et retsplejemæssigt spørgsmål, fandtes at være omfattet af bestemmelsen, hvorefter kære af afgørelsen til landsretten ikke er mulig uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, som ikke forelå.

Procesbevillingsnævnet har ligeledes den 21. november 2014 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 28. oktober 2014 i en kæresag vedrørende et byrets afgørelse om ikke at genoptage en sag, hvori der var afsagt udeblivelsesdom. Landsretten havde afvist kæren med henvisning til, at byrettens afgørelse indebar en stillingtagen til, om sagens forberedelse skulle genoptages. Afgørelsen måtte derfor anses for truffet under forberedelsen af sagen, og kære kunne derfor i medfør af retsplejelovens § 389 a alene ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse, som ikke forelå.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0607 og 2014-22-0638.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk