Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
16-01-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 13. januar 2017 meddelt kæretilladelse til Højesteret i 2 sager, der begge drejer sig om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a.

I den første sag havde et selskab indgivet anmodning til byretten om prøvelse af Voldgiftsnævnets omkostningsfastsættelse i en voldgiftssag, jf. voldgiftslovens § 5, jf. § 34, stk. 3. Byretten afviste sagen, og selskabet kærede herefter denne kendelse til landsretten. Ved Østre Landsrets kendelse 20. september 2016 afviste landsretten kæremålet, idet landsretten fandt, at retsplejelovens almindelige appelregler gælder for sager, der behandles efter voldgiftslovens § 5, og at byrettens kendelse var omfattet af retsplejelovens § 389 a, idet den var truffet under forberedelsen af en sag om prøvelse af voldgiftsrettens fastsættelse af vederlag og godtgørelse for udlæg. Kære kunne derfor kun ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse, og en sådan forelå ikke.  

I den anden sag havde byretten i en børneanbringelsessag, der efter servicelovens § 170, stk. 2, behandles efter retsplejelovens regler om borgerlige sager, herunder kapitel 43 a om prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse med de ændringer, der er angivet i servicelovens kapitel 30, beskikket en advokat for moderen. Beskikkelsen skete på betingelse af, at advokaten frafaldt krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter (rejseforbehold), og efter at have fået meddelelse herom, anmodede advokaten byretten om at ophæve rejseforbeholdet. Byretten afslog at ophæve rejseforbeholdet, og advokaten kærede herefter denne kendelse til landsretten. Ved Vestre Landsrets kendelse af 6. september 2016 afviste landsretten kæremålet med henvisning til, at byrettens afgørelse var truffet under forberedelsen af sagen, at afgørelsen derfor kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 389 a, og at en sådan tilladelse ikke forelå.

Den første sag er behandlet i Procesbevillingsnævnet under journalnummer 2016-22-0509 og den anden sag er behandlet i Procesbevillingsnævnet under journalnummer 2016-22-0521.

Tidligere kæretilladelser vedrørende anvendelsesområdet for retsplejelovens § 389 a.

Procesbevillingsnævnet har flere gange tidligere meddelt kæretilladelse til Højesteret vedrørende anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a.

Højesteret har på nuværende tidspunkt truffet afgørelser den 23. april 2015 (vedrørende to afgørelser fra byretten om genoptagelse og en afgørelse fra byretten om opsættende virkning), den 23. juli 2015 (vedrørende en afgørelse fra byretten truffet under en sag om isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343), den 29. oktober 2015 (vedrørende en afgørelse fra en byretsdommer om ikke at vige sit sæde under behandlingen af tre sager, idet han ikke anså sig for inhabil), den 17. november 2015 (vedrørende en kendelse fra byretten om beregning af retsafgift), den 19. februar 2016 (vedrørende en kendelse fra byretten om at meddele en part i en retssag afslag på fri proces), og den 27. juli 2016 (vedrørende en kendelse fra skifteretten om ikke at tillade tinglysning af stævning).

Der henvises til Højesterets sager 250/2014 (U 2015.2529 H), 257/2014 (U 2015.2534 H), 262/2014 (U 2015.2540 H), 114/2015 (2015.3715 H), 201/2015 (U 2016.545 H), 204/2015 (U 2016.813 H), 248/2015 (U 2016.1966 H) og 64/2016 (U 2016.3602 H).

Til top Sidst opdateret: 16-01-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk