Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a. 
08-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. september 2015 meddelt tre ansøgere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juli 2015 i tre kæresager vedrørende en byrets kendelse i tre sager, om at dommeren i sagerne ikke er inhabil. Ved kendelsen afviste landsretten kæremålet med henvisning til, at det følger af retsplejelovens § 389 a og dens forarbejder, at der i medfør af retsplejelovens § 64, 2. pkt., ikke længere er fri adgang til at kære byretsdommerens kendelse om ikke at vige sit sæde, når kendelsen er afsagt under sagens forberedelse, og at afgørelsen derfor kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Procesbevillingsnævnet har ligeledes den 4. september 2015 meddelt to ansøgere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. maj 2015 i to kæresager vedrørende en byrets kendelse om retsafgift. Ved kendelsen afviste landsretten kæremålet. Landsretten henviste til, at det fremgår af retsplejelovens § 389 a, som affattet ved lov nr. 737 af 25. juni 2014, at kendelser og beslutninger, der afsiges af en byret under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, og at retsafgiftslovens § 64, stk. 6, hvorefter byrettens kendelser vedrørende retsafgift kan påkæres i den borgerlige retsplejes former, ikke blev ændret ved loven fra 2014, ligesom forarbejderne til ændringsloven ikke indeholder særskilte bemærkninger vedrørende spørgsmålet om kære i medfør af retsafgiftsloven. Herefter henviste landsretten til, at byrettens kendelse var afsagt under sagernes forberedelse, og at Procesbevillingsnævnets tilladelse ikke forelå.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0423, 2015-22-0424 og 2015-22-0425 henholdsvis 2015-22-0276 og 2015-22-0277.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet tidligere den 21. november og 3. december 2015 har meddelt tilladelse til kære til Højesteret i fire andre sager vedrørende anvendelsesområdet for retsplejelovens § 389 a. En af disse sager blev ikke indbragt for Højesteret. Højesteret afsagde den 23. april 2015 kendelser i de tre øvrige sager, hvoraf to sager vedrørte byretsafgørelser om ikke at genoptage en sag, og en sag vedrørte en byretsafgørelse om ikke at tillægge et søgsmål opsættende virkning. Der henvises til Højesterets sagsnumre 250/2014, 257/2014 og 262/2014.

Endvidere meddelte Procesbevillingsnævnet den 15. maj 2015 tilladelse til kære til Højesteret i yderligere to sager vedrørende anvendelsesområdet for retsplejelovens § 389. Højesteret afsagde den 23. juli 2015 afgørelse i den ene af disse sager, der vedrørte en afgørelse truffet under behandlingen af en anmodning om isoleret bevisoptagelse. Der henvises til Højesterets sag 114/2015. Den anden sag, der vedrører en byrets afgørelse om midlertidigt at tillægge moderen forældremyndigheden under behandlingen af en forældremyndighedssag, er endnu ikke afgjort i Højesteret.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk