Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelsen af straffelovens § 13, stk. 1 og 2, om nødværge 
07-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2009 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. oktober 2009 i en straffesag, hvor to tiltalte – T2 og T3 – blev frifundet for at have udøvet vold af særlig rå, brutal, eller farlig karakter under særdeles skærpende omstændigheder mod T1. T2 og T3 var ved Københavns Byrets dom af 6. februar 2009 blevet frifundet (dissens). T1 var ved byrettens dom fundet skyldig i at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod T2. Dommen blev ikke anket for så vidt angik T1. Landsretten tiltrådte efter bevisførelsen, at episoden var forløbet i 3 faser som fastlagt af byretten, der efter bevisførelsen bl.a. havde lagt til grund, at T1, der var bevæbnet med kniv, indledte en konfrontation med T2 og T3 og indenfor få sekunder herefter tildelte T2 tre knivstik. Herunder tildelte T3 T1 flere knytnæveslag. T2 fik herefter fravristet T1 kniven og tildelte ham herpå tre knivstik. Episoden endte med, at T2 og T3 tildelte T1 flere spark og slag. Alle landsrettens dommere og nævninger fandt, at den vold, der blev udøvet af T2 og T3 mod T1 i episodens 2 første faser var straffri i medfør af straffelovens § 13. For så vidt angik den sidste fase, fandt 4 af landsrettens nævninger, at denne del af den udøvede vold var omfattet af straffelovens § 13, stk. 2 (dissens). Efter udfaldet af afstemningen blev T2 og T3 derfor frifundet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-25-0142.
Til top Sidst opdateret: 07-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk