Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelse af de tidligere regler i retsplejeloven om udeblivelsesvirkning (§§ 353, 354, stk. 7, og 360) 
09-09-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 19. august 2009 meddelt tilladelse til kære til Højesteret i to sager, hvor landsretten ved to enslydende kendelser af 3. juli 2009 ophævede byrettens beslutninger om afvisning af sagerne og hjemviste sagerne til fortsat behandlingen i realiteten. Sagerne var en del af et større sagskompleks. Byretten havde afvist sagerne, jf. den dagældende retsplejelovs § 353, jf. § 360, da sagsøgerne ikke var fremkommet med processkrift inden for den af retten fastsatte frist eller med bemærkninger til fristoverskridelsen. De sagsøgte havde begæret sagerne afvist i tidsmæssig nær sammenhæng med fristoverskridelsen. Landsretten bemærkede, at den tidligere regel i retsplejelovens § 354, stk. 7, fandt anvendelse, og anførte herefter, at uanset at sagerne havde verseret i meget lang tid, og uanset at de kærende kunne have bidraget mere til sagernes fremme, fandt landsretten, efter sagernes karakter og omstændigheder, ikke denne gang grundlag for at træffe afgørelse om afvisning af sagerne.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0129 og 2009-22-0130.

Til top Sidst opdateret: 09-09-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk