Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
26-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. maj 2015 meddelt en ansøger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 13. februar 2015 i en kæresag vedrørende en afgørelse truffet af byretten i forbindelse med behandlingen af en anmodning om isoleret bevisoptagelse. Ved kendelsen afviste landsretten kæremålet med henvisning til, at kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, kun kan kæres med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 389 a, stk. 1.

Procesbevillingsnævnet har ligeledes den 15. maj 2015 meddelt en far tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. februar 2015 i en kæresag vedrørende en byrets afgørelse om midlertidigt at tillægge moderen forældremyndigheden under behandlingen af en forældremyndighedssag. Ved kendelsen afviste landsretten kæremålet med henvisning til, at den påkærede afgørelse ikke kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse, og at en sådan tilladelse ikke forelå. I sin begrundelse for afgørelsen anførte landsretten, at retsplejelovens § 389 a efter sin ordlyd omfatter alle kendelser og andre beslutninger, der afsiges af byretten under hovedforhandlingen eller dennes forberedelse, og at bestemmelsens anvendelsesområde på baggrund af ordlyden og forarbejderne ikke er begrænset til afgørelser om retsplejemæssige spørgsmål.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0095 og 2015-22-0129.
Til top Sidst opdateret: 26-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk