Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om anklagemyndighedens rettidige anke i en straffesag 
18-12-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2017 meddelt en tiltalt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 18. september 2017.
Tiltalte havde erkendt sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, ved at have slået sin kæreste adskillige gange, hvorved han ramte hende på kroppen og i hovedet med en hækkesaks, hvorved metaldelen af redskabet blev benyttet, ligesom tiltalte herefter, idet kæresten fik frataget ham hækkesaksen, slog hende i hovedet med 8-10 knytnæveslag med flere bøjede eller mindre ribbensbrud og hjernerystelse til følge. Hændelsen ophørte, da parrets fælles barn på fem år kom tilstede.

Byretten idømte tiltalte betinget fængselsstraf i 4 måneder med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden ankede på den sidste dag for rettidig anke efter retsplejelovens § 904, stk. 1, byrettens dom til landsretten med påstand om skærpelse. Dagen forinden havde anklagemyndigheden foretaget opslag af tiltaltes adresse i folkeregisteret, og sendte følgelig på den sidste dag for rettidig anke genparten af ankemeddelelsen med almindeligt og anbefalet brev til den opslåede adresse. Tiltalte havde imidlertid, som følge af samlivsophør, og uden at oplyse anklagemyndigheden eller byretten herom, anmeldt adresseskift 6 dage forinden. Anmeldelsen blev registreret i folkeregistret natten mellem dagen, hvor anklagemyndigheden foretog opslag i folkeregisteret, og dagen, hvor anklagemyndigheden fremsendte genparten af ankemeddelelsen. Anklagemyndighedens genpart af ankemeddelelsen blev således sendt til tiltaltes tidligere adresse. Anklagemyndigheden genfremsendte genparten af ankemeddelelsen til tiltaltes nye adresse 7 dage efter udløbet af ankefristen i retsplejelovens § 904, stk. 1.

Anklagemyndigheden anmodede i den forbindelse landsretten om forud for hovedforhandlingen at tage stilling til, hvorvidt anklagemyndighedens anke var rettidig.

Landsretten tillod anklagemyndighedens anke

Landsretten tillod anklagemyndighedens anke med den begrundelse, at anklagemyndigheden havde opfyldt den forpligtelse, som påhviler anklagemyndigheden efter retsplejelovens § 907. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at anklagemyndigheden dagen forinden fremsendelsen undersøgte tiltaltes adresseforhold, og at ankemeddelelsen – samtidig med fremsendelsen af anken til landsretten – blev sendt til den adresse, som i folkeregistret dagen forinden var anført som tiltaltes adresse. Landsretten lagde endvidere vægt på, at anklagemyndigheden umiddelbart efter, at anklagemyndigheden blev opmærksom på, at tiltalte var flyttet til en ny adresse, sendte ankemeddelelsen til tiltalte på ny.

Landsretten afsagde herefter dom i straffeankesagen mod den tiltalte, der blev idømt en ubetinget straf på fængsel i 4 måneder (dissens).

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0285.
Til top Sidst opdateret: 18-12-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk