Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1 
14-01-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 12. januar 2016 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. oktober 2015.

Sagen omhandler appellantens eventuelle krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med et trafikuheld, som appellanten har været udsat for. 

Byretten fandt, at et eventuelt erstatningskrav var forældet.

Byretten fandt, at et eventuelt erstatningskrav var forældet og frifandt således forsikringsselskabet. Byretten lagde bl.a. vægt på, at parternes skriftveksling forud for sagsanlægget ikke kunne anses for at have karakter af egentlige forhandlinger om kravet, hvorfor skriftvekslingen ikke kunne afbryde forældelsesfristen, jf. forældelseslovens § 21, stk. 2. Byretten lagde også vægt på, at indhentelse af en vejledende udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen vedrørende appellantens erhvervsevnetab heller ikke kunne afbryde fristen, jf. forældelseslovens § 21, stk. 2.

Landsretten afviste ankesagen i medfør af retsplejelovens § 368 a

Appellanten ankede dommen til Østre Landsret med påstand som for byretten. Til støtte for anken gentog ansøger sine anbringender for byretten samt gjorde nogle yderligere anbringender gældende til støtte for sin påstand, herunder bl.a. at det ikke i retspraksis er afklaret, om indhentelse af en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen vedrørende erhvervsevnetabet medfører foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen i det foreliggende tilfælde. 

Landsretten afviste ankesagen i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1, med henvisning til, at der efter resultatet af byrettens dom sammenholdt med appellantens begrundelse for anken, ikke var udsigt til, at afgørelsen ville få et andet udfald end i byretten. Landsretten henviste endvidere til, at sagen ikke er af principiel karakter, og at der heller ikke forelå andre grunde, der talte for, at sagen skulle behandles af landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0532.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet henholdsvis den 7. august 2015 og 30. september 2015 har meddelt tilladelse til kære til Højesteret til 2 appellanter i 2 andre sager vedrørende anvendelsesområdet for retsplejelovens § 368 a.

Disse sager blev behandlet under j.nr. 2015-22-0274 og 2015-22-0278.

Til top Sidst opdateret: 14-01-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk