Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afvisning af en ankesag i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1 
13-10-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. oktober 2015 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. maj 2015.

Appellanten havde anlagt sag mod Patienterstatningen (tidligere Patientforsikringen), der havde afslået at tildele appellanten erstatning for en lægemiddelskade som følge af fejlmedicinering med lægemidlet Risperdal. Appellanten havde senere anmodet om genoptagelse af afgørelsen, hvilket blev afslået af Patientforsikringen. Appellanten klagede over afslaget på genoptagelse til Lægemiddelskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patientforsikringen), som tiltrådte Patientforsikringens afslag på genoptagelse.

Ved sagens behandling for byretten var spørgsmålet om afvisning af søgsmålet udskilt til særskilt behandling, idet Patienterstatningen gjorde gældende, at administrativ rekurs skulle være udnyttet, inden der kunne anlægges sag ved domstolene.

Byretten fandt, at appellantens indlæg i sagen måtte forstås således, at der ønskedes en prøvelse af Patientforsikringens oprindelige afslag på erstatning, og at appellantens anmodning om genoptagelse af Patientforsikringens afgørelse og klage over det efterfølgende afslag på genoptagelse til Lægemiddelskadeankenævnet ikke kunne anses for en klage over det oprindelige afslag på erstatning. Byretten afviste herefter søgsmålet, idet byretten fandt, at appellanten ikke havde fulgt den i lovgivningen krævede fremgangsmåde, idet appellanten ikke havde udnyttet den lovbestemte rekursadgang.

Appellanten ankede dommen til Vestre Landsret, og gjorde i den forbindelse samme anbringender og beviser gældende som for byretten.

Landsretten afviste ankesagen i medfør af retsplejelovens § 368 a, stk. 1, med henvisning til, at det, der var anført for landsretten, ikke gjorde det sandsynligt, at landsretten ville komme til et andet resultat end byretten, og at landsretten ikke i øvrigt fandt grunde, der talte for, at sagen skal behandles i to retsinstanser.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0278.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet tidligere den 7. august 2015 har meddelt tilladelse til kære til Højesteret til en appellant i en anden sag vedrørende anvendelsesområdet for retsplejelovens § 368 a.

Denne sag blev behandlet under j.nr. 2015-22-0274.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk