Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afløftning af embedsmænds tavshedspligt 
07-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 25. august 2016 meddelt Finanstilsynet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2016 som 1. instans.
Kendelsen drejede sig om, hvorvidt der i en sag anlagt af Finansiel Stabilitet A/S om et eventuelt erstatningsansvar for den tidligere direktion, bestyrelse og eksterne revisorer i en bank var grundlag for i medfør af retsplejelovens § 169, stk. 2, at afkræve vidneforklaring af tre tidligere og nuværende embedsmænd fra Finanstilsynet om forhold, der var omfattet af deres tavshedspligt.

Landsretten ophævede embedsmændenes tavshedspligt

Landsretten fandt, at hensynet til hemmeligholdelse burde vige for hensynet til sagens oplysning, og at der således forelå sådanne omstændigheder, at betingelserne i retsplejelovens § 169, stk. 2, var opfyldt. Landsretten ophævede derfor tavshedspligten for de tre embedsmænd, således at de kunne afgive forklaring om forhold i relation til banken og kunder i banken, som blev omfattet af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed i perioden 2005-2008.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0398 og 2016-22-0399.
Til top Sidst opdateret: 07-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk