Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afkald på lejeregulering i et erhvervslejemål 
08-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2018 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. september 2017.
Et selskab havde lejet et erhvervslejemål i København siden 1966. I 1980 havde parterne aftalt et tillæg til den oprindelige lejekontrakt.

Udlejer ønskede nu at forhøje lejen, og der opstod i den forbindelse spørgsmål om, hvorvidt udlejeren havde givet afkald på at kunne kræve lejeregulering, jf. i dag erhvervslejelovens § 13. Boligretten udskilte spørgsmålet til særskilt behandling.

Boligretten fandt, at udlejer havde givet afkald på lejeregulering

Boligretten udtalte, at den oprindelige lejekontrakt fra 1966 indeholdt en bestemmelse om regulering på baggrund af lejeværdi- og markedslejebetragtninger, og at det i parternes tillæg fra 1980 var anført, at bestemmelsen om lejeregulering i den oprindelige kontrakt ”udgår og erstattes”.

Boligretten udtalte herefter, at der i 1980 i lejelovgivningen var indsat bestemmelser om regulering af lejen til det lejedes værdi.

Boligrettens flertal fandt, at tillægget til lejekontrakten måtte tages som udtryk for, at udlejer måtte antages at have givet afkald på at kræve lejeregulering efter lejelovgivningens almindelige regler. Boligrettens flertal udtalte, at det forhold, at lejelovgivningens almindelige regler om lejeregulering ikke udtrykkeligt var fraveget, ikke kunne ændre herved.

Landsretten ændrede boligrettens deldom og frifandt udlejer

Landsretten udtalte, at Højesteret i U2012.871/2H har fastslået, at det, såfremt en aftale om pristalsregulering eller anden særlig regulering af lejen er indgået før den 1. januar 1992 eller efter den 31. december 1999, må bero på en konkret fortolkning af parternes aftale på grundlag af almindelige fortolkningsprincipper, om udlejeren kan antages samtidig at have givet afkald på at kræve lejeregulering efter lejelovgivningens regler om forhøjelse af lejen til det lejedes værdi, henholdsvis markedslejen, jf. nu erhvervslejelovens § 13.

Landsretten bemærkede, at parternes ændring i 1980 af aftalen om adgangen til lejeregulering måtte ses i lyset af den lovgivning, der var gældende på daværende tidspunkt, og at lovgivningen forinden var blevet ændret, således at der var indført adgang til at forhøje lejen til det lejedes værdi.

På denne baggrund fandt landsretten, at ændringen af aftalen i 1980 ikke i sig selv udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for at antage, at udlejer samtidig havde givet afkald på at kræve lejeforhøjelse i medfør af § 35, stk. 2, i den dagældende lejelov, nu erhvervslejelovens § 13.

Landsretten ændrede derfor boligrettens dom, idet landsretten frifandt udlejer og hjemviste sagen til fortsat behandling ved boligretten for så vidt angår sagens øvrige påstande.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0483.
Til top Sidst opdateret: 08-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk