Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afbrydelse af forældelse som følge af forhandlinger mellem parterne 
23-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 11. januar 2019 meddelt en boligadministration tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. oktober 2018.
Boligadministrationen konstaterede i januar 2014 vandindtrængen i en af boligadministrationens ejendomme. Der havde de forudgående dage været en del nedbør i form af regn.  Boligadministrationen anmeldte straks skaden til sit forsikringsselskab. Efter at en taksator fra forsikringsselskabet havde besigtiget ejendommen, konkluderede forsikringsselskabet, at skaden ikke var dækningsberettiget, idet vandskaden ifølge forsikringsselskabet var opstået som følge af voldsomt skybrud.

Der var herefter frem til foråret 2017 drøftelser mellem parterne om, hvorvidt der var dækning for skaden, hvorefter boligadministrationen i maj 2017 indbragte sagen for byretten.

Byretten og landsretten fandt, at boligadministrationens krav mod forsikringsselskabet var forældet

Byretten lagde blandt andet vægt på, at forsikringsselskabet allerede kort tid efter skadens indtræden, havde afvist dækning, ligesom forsikringsselskabet i de løbende tre år havde kommenteret på boligadministrationens synspunkter og beregninger, men samtidig vedvarende fastholdt sin afvisning af dækning. Byretten lagde endvidere vægt på, at de forligstilbud som forsikringsselskabet havde fremsat, alle udtrykkeligt var betegnet som værende pr. kulance med samtidig understregning af, at forsikringsselskabet fastholdt, at der ikke var forsikringsdækning, ligesom det skulle være et led i et forlig, at boligadministrationen skulle anerkende den procesrisiko, der var. Boligadministrationen havde heroverfor kategorisk afvist at indgå på denne betingelse for forlig. På den baggrund fandt byretten, at boligadministrationen ikke havde godtgjort, at der havde været sådanne reelle forhandlinger, at forældelsesfristen på 3 år var blevet suspenderet, jf. forældelseslovens § 21, stk. 5, hvorfor boligadministrationens krav mod forsikringsselskabet var forældet.

Boligadministrationen ankede dommen til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens dom. Således fandt landsretten, af de af byretten anførte grunde, at der ikke havde været ført sådanne egentlige forhandlinger mellem parterne om kravet eller grundlaget herfor, at boligadministrationen havde haft føje til at antage, at det var muligt at nå en forligsmæssig løsning uden anlæg af en retssag. På den baggrund fandt landsretten, at der ikke med parternes forhandlinger var sket en foreløbig afbrydelse af forældelsen, hvorfor boligadministrationens krav mod forsikringsselskabet var forældet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0551.
Til top Sidst opdateret: 23-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk