Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om afbrydelse af forældelse af søpant ved arrest foretaget for en anden fordring. 
17-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2011 meddelt et rederi tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. november 2010 i en sag om erstatning i anledning af skader, som et skib havde forrettet på en havn. Skadelidte havde foretaget arrest i det skadevoldende skib til sikkerhed for erstatningskravet. Spørgsmålet om, hvem der var ansvarlig for skaden, og hvorvidt erstatningskravet var sikret ved søpant, var i første instans afgjort ved en deldom, der blev anket til landsretten. Både byretten og landsretten fandt, at rederiet, der havde overladt den fulde brugsret til en tredjepart, ikke var ansvarligt for skaderne. Byretten fandt, at den foretagne arrest ikke havde afbrudt forældelsen af det lovbestemte søpant, jf.  sølovens § 55, idet arresten var foretaget under henvisning til rederansvar. Landsretten ændrede på dette punkt byrettens deldom, idet landsretten bemærkede, at arresten med rette havde kunnet rettes mod rederiet, og at forældelsen derfor var afbrudt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0487.
Til top Sidst opdateret: 17-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk