Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om advokatansvar og forsikringsdækning herfor. 
22-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. juli 2014 meddelt en advokat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. marts 2014.
En af advokatens klienter havde afgivet et tilbud om køb af nogle virksomheder uden at tage forbehold for finansieringen. Klienten kunne ikke få finansieret handlen, og sælgeren foretog dækningssalg. Klienten blev herefter i en landsretssag dømt til at erstatte sælgerens tab. Sagen blev anket til Højesteret. Da klienten efterfølgende gik konkurs, videreførte advokaten højesteretssagen som indtrædende kreditor. Højesteret stadfæstede landsrettens dom, og advokaten blev dømt til at betale sagsomkostninger for Højesteret til sælgeren.
Klientens konkursbo anlagde herefter sag mod advokaten med påstand om erstatning for konkursboets betaling af det beløb, som konkursboet havde måttet betale til sælgeren i henhold til højesteretsdommen. Advokaten anlagde i forlængelse heraf sag mod sit advokatansvarsforsikringsselskab med påstand om forsikringsdækning i anledning af et eventuelt advokatansvar samt påstand om dækning som afværgeforanstaltninger af det beløb, som advokaten havde betalt i sagsomkostninger i højesteretssagen.
Landsretten fandt – ligesom byretten – at advokaten havde pådraget sig et advokatansvar, og at tabet som følge af den mangelfulde rådgivning svarede til det beløb, som konkursboet havde måttet betale til sælgeren i henhold til højesteretsdommen. Landsretten frifandt forsikringsselskabet for at dække erstatningsbeløbet, da advokaten ved forsikringstegningen havde undladt at give oplysning om risikoen for, at konkursboet ville rejse erstatningskravet. Forsikringsselskabet blev endvidere frifundet for at dække det beløb, som advokaten havde betalt i sagsomkostninger i højesteretssagen, da sagsomkostningerne ikke kunne anses som afværgeforanstaltninger, jf. forsikringsaftalelovens §§ 52 og 53.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2014-22-0296 og 2014-22-0297.
Til top Sidst opdateret: 22-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk