Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om admittering i forhold til appelindstævntes anke over for en adciteret, når ankestævning i hovedsagen modtages tæt på ankefristens udløb. 
30-07-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. juli 2012 meddelt en appelindstævnt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. februar 2012 i en sag om erstatning for skader i forbindelse med fraflytningen af et erhvervslejemål. Ved kendelsen afslog landsretten at imødekomme appelindstævntes ansøgning om anketilladelse i forhold til en ved byretten adciteret. Modparten i hovedsagen ankede byrettens dom 15 dage inden ankefristens udløb, og landsretten underrettede appelindstævnte herom ved et brev modtaget hos appelindstævnte 7 dage inden ankefristens udløb. 13 dage efter ankefristens udløb modtog landsretten appelindstævntes svarskrift sammen med en ansøgning om tilladelse til at anke dommen i forhold til den ved byretten adciterede. Landsretten lagde ved kendelsen vægt på, at det på det tidspunkt, hvor landsretten underrettede appelindstævnte om anken fra modparten, stadig var muligt for appelindstævnte rettidigt at anke dommen i forhold til den ved byretten adciterede, og at det henstod som uoplyst, hvad der var årsagen til, at dette ikke skete inden ankefristens udløb. Yderligere henset til fristoverskridelsens længde, fandt landsretten ikke grundlag for at imødekomme ansøgningen om anketilladelse. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2012-22-0138. 
Til top Sidst opdateret: 30-07-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk