Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om admittering i en sag hvor parten indgav ansøgning om anketilladelse 3 uger efter at være blevet bekendt med modpartens anke i forhold til en ved byretten medsagsøgt 
21-02-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2013 meddelt et anpartsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. november 2012. Sagen, der drejer sig om omstødelses- og erstatningskrav, blev anlagt ved byretten af et aktieselskab under konkurs mod fire sagsøgte parter – herunder anpartsselskabet og dettes ejer personligt, som begge var repræsenteret ved samme advokat. Ved kendelsen afslog landsretten at imødekomme anpartsselskabets ansøgning om anketilladelse i forhold til konkursboet. Konkursboet havde i byretten fået delvist medhold i sagen mod de i alt fire parter om betaling af diverse beløb. Konkursboet ankede byrettens dom på sidstedagen for ankefristens udløb, men kun i forhold til anpartsselskabets ejer personligt. Anpartsselskabets ansøgning om anketilladelse blev – samtidig med advokatens indgivelse af ankesvarskrift på vegne af anpartsselskabets ejer personligt – indgivet 3 uger efter advokaten blev bekendt med konkursboets anke. Landsretten fandt på denne baggrund, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, at tilladelse til anke burde meddeles i medfør af retsplejelovens § 372, stk. 2, 4. pkt.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2012-22-0652.
Til top Sidst opdateret: 21-02-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk