Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om admittering af udvidelse af anken i en straffesag 
23-08-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23.  august 2012 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. juli 2012 i en straffeankesag. Tiltalte, der er omfattet af straffelovens § 16, stk. 1, var i byretten fundet skyldig i manddrab, jf. straffelovens § 237, og i medfør af straffelovens § 68 dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling samt udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Tiltaltes forsvarer i byretten ankede inden ankefristens udløb byretsdommen med påstand om frifindelse for udvisningspåstanden. Tiltalte anmodede umiddelbart herefter en anden forsvarer om at bistå ham under ankesagen, og denne ankede dagen efter ankefristens udløb byretsdommen til frifindelse, subsidiært formildelse. Landsretten afviste ved ovennævnte kendelse udvidelsen af anken under henvisning til, at fristoverskridelsen skyldtes forhold, der kunne tilregnes tiltalte, jf. retsplejelovens § 910, stk. 2. 

 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0207.

Til top Sidst opdateret: 23-08-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk