Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om admittering af tiltaltes anke i en straffesag 
19-12-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2017 meddelt en tiltalt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. september 2017.
Tiltalte, der var nigeriansk statsborger, havde ikke opholdstilladelse i Danmark, og han benyttede et falsk italiensk id-kort og rejsepas til at identificere sig selv med.

Byretten idømte tiltalte fængsel i 40 dage og udviste tiltalte

Tiltalte blev ved dom af 2. juli 2016 dømt for ulovligt ophold i Danmark og dokumentfalsk. Tiltalte blev idømt fængsel i 40 dage og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Den 10. juli 2016 blev tiltalte kontaktet af en repræsentant for organisationen Hope Now, der samarbejdede med Center mod Menneskehandel om identifikation af ofre for menneskehandel.

Udlændingestyrelsen traf den 12. august 2017 afgørelse om, at det ikke kunne afvises, at tiltalte havde været udsat for menneskehandel. Tiltalte blev i den forbindelse blandt andet oplyst om, at han havde udvidet adgang til psykologisk, juridisk og socialpædagogisk hjælp, og at han ville blive tildelt en kontaktperson, som ville tage kontakt til ham for at vejlede og støtte ham.

Efter at den ordinære ankefrist var udløbet, ankede tiltalte byrettens dom.

Landsretten afviste anken

Landsretten afgjorte forlods spørgsmålet om, hvorvidt anken skulle admitteres eller afvises.

Landsretten lagde vægt på, at tiltalte inden den ordinære ankefrists udløb var blevet identificeret som et muligt offer for menneskehandel af Center mod Menneskehandel, ligesom landsretten lagde vægt på de rettigheder, som tiltalte var blevet meddelt af Udlændingestyrelsen ved brevet af 12. august 2016.

På denne baggrund fandt landsretten, at der ikke forelå sådanne omstændigheder, der efter retsplejelovens § 910, stk. 2, kunne begrunde, at anken blev tilladt. Landsretten afviste herefter anken.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0293
Til top Sidst opdateret: 19-12-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk