Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om admittering af for sen anke i straffesag 
03-08-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 2. august 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2018.
Tiltalte var ved en byretsdom af 8. november 2017 blevet idømt betinget fængsel i 1 år, med vilkår om at skulle undergive sig psykiatrisk behandling, for overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, og § 279. Tiltalte udbad sig betænkningstid i forhold til, om han ville anke dommen.

Landsretten afviste anken

Tiltaltes forsvarer ankede byrettens dom ved brev af 21. november 2017. Ankemeddelelsen blev dog først modtaget af anklagemyndigheden den 23. november 2017, hvilket var dagen efter ankefristens udløb.

For landsretten påstod anklagemyndigheden derfor, at anken skulle afvises som for sent indgivet.

Tiltalte – der for landsretten fik en ny forsvarer – afgav forklaring for landsretten vedrørende spørgsmålet om admittering af anken. Tiltalte forklarede blandt andet, at han efter byretten havde afsagt dom i sagen, havde aftalt med sin daværende forsvarer, at han skulle kontakte hende, såfremt han ønskede at anke dommen. På dagen hvor fristen udløb, kontaktede han forsvareren for at meddele sit ønske om at anke dommen. Han forsøgte at få fat i forsvareren før kl. 12, men det lykkedes først efter kl. 12.

Landsretten traf herefter afgørelse om afvisning af ankesagen. Landsretten fandt efter sagens oplysninger, herunder tiltaltes forklaring vedrørende forløbet omkring hans beslutning om at anke dommen og kommunikationen med forsvareren herom, at der ikke var grundlag for at admittere anken i medfør af retsplejelovens § 910, stk. 2, 1. pkt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0093.
Til top Sidst opdateret: 03-08-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk