Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om Retslægerådets kompetence 
14-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2018 meddelt en fagforening som mandatar for en skadelidt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. september 2017.
Den skadelidte blev i september 2011 udsat for en arbejdsskade, og blev i den forbindelse tilkendt godtgørelse for varigt mén på 5 %. Den skadelidte var imidlertid ikke enig i Arbejdsskadestyrelsens fastsættelse af hans varige mén, og var endvidere af den opfattelse, at han havde krav på erstatning for tab af erhvervsevne. Den skadelidte anmodede følgelig om genoptagelse ved Arbejdsskadestyrelsen, som imidlertid fastholdt sine afgørelser. Den skadelidte påklagede herefter disse afgørelser til Ankestyrelsen, som fandt, at der ikke var sket en forværring som følge af arbejdsskaden, der berettigede til yderligere godtgørelse for varigt mén, og at den skadelidte ikke havde et erhvervsevnetab på 15 % eller derover som følge af arbejdsskaden. Den skadelidtes fagforening anlagde herefter som mandatar for den skadelidte sag mod Ankestyrelsen.

Byretten frifandt Ankestyrelsen, idet byretten fandt, at den skadelidte ikke havde godtgjort, at der forelå et sådant sikkert grundlag for, at Ankestyrelsens fastsættelse af det samlede varige mén og bedømmelse af erhvervsevnetabet var fejlagtig, og at afgørelsen herom derfor burde tilsidesættes.

Fagforeningen ankede som mandatar for den skadelidte byrettens dom til landsretten. For landsretten anmodede fagforeningen om, at der blev foretaget syn og skøn i form af en speciallægeundersøgelse. Ankestyrelsen protesterede herimod, og henviste til, at sagen i stedet burde forelægges Retslægerådet, og at Ankestyrelsen i den forbindelse ikke ville modsætte sig, at Retslægerådet eventuelt anmodede om en speciallægeerklæring.

Landsretten tog ikke fagforeningens begæring om syn og skøn til følge

Landsretten fandt, at når der ved lov er oprettet et særligt råd til at afgive lægevidenskabelige skøn i bl.a. retssager, findes det rettest, at rådet får lejlighed til indledningsvist at tage stilling til de i sagen rejste lægevidenskabelige tvivlsspørgsmål. Landsretten henviste i den forbindelse til § 1 i lov nr. 60 af 25. marts 1961 om retslægerådet, og til, at tvisten i den nærværende sag utvivlsomt angik ”enkeltpersoners retsforhold”.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0500.
Til top Sidst opdateret: 14-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk