Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt to samtidigt pålagte konkurskarantæneperioder skal løbe parallelt eller i forlængelse af hinanden. 
07-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 31. maj 2016 meddelt et tidligere ledelsesmed-lem tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret 29. oktober 2015.
I tilknytning til konkursbehandlingen af to ikke-koncernforbundne selskaber blev der indledt konkurskarantænesager mod et tidligere ledelsesmedlem for dennes deltagelse i ledelsen af de to selskaber. I hver af sagerne nedlagde kurator påstand om, at ledelsesmedlemmet skulle pålægges konkurskarantæne i 3 år. Skifteretten besluttede at sambehandle sagerne.

Skifterettens kendelser

Skifteretten fandt det i begge godtgjort, at ledelsesmedlemmet reelt havde deltaget i ledelsen af selskaberne senere end 1 år før fristdagen, og at ledelsesmedlemmet havde udøvet groft uforsvarlig forretningsførelse i relation til selskaberne. I hver af kendelserne pålagde skifteretten herefter ledelsesmedlemmet konkurskarantæne i 3 år. I begrundelsen for begge kendelser var det anført, at den pålagte karantæne regnes fra det tidspunkt, hvor kendelsen er endelig.

Landsrettens kendelse

Ledelsesmedlemmet kærede skifterettens kendelser til landsretten med påstande om frifindelse. Kurator påstod i begge sager stadfæstelse. Landsretten behandlede ligesom skifteretten sagerne samlet, og ved kendelsen af 29. oktober 2015 stadfæstede landsretten med dissens skifterettens kendelser med den ændring, at de pålagte konkurskarantæneperioder skulle løbe i forlængelse af hinanden.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt de to konkurskarantæneperioder skulle løbe parallelt eller i forlængelse af hinanden fandt landsrettens flertal nemlig, at konkurslovens § 158, stk. 2, sammenholdt med lovens forarbejder skal forstås således, at konkurskarantæneperioder, der pålægges samtidigt vedrørende to eller flere ikke-koncernforbundne konkursboer, skal løbe i forlængelse af hinanden. Endvidere bemærkede flertallet, at kurator i begge sager havde nedlagt en selvstændig påstand om konkurskarantæne i tre år.

Landsrettens mindretal var principielt enig i, at der kan pålægges konkurskarantæneperioder i forlængelse af hinanden, men konstaterede, at kurator ikke havde nedlagt udtrykkelig påstand om konkurskarantæne i i alt op til seks år, og at ledelsesmedlemmet ikke under sagernes forløb var blevet gjort bekendt med en eventuel konsekvens af konkurskarantæne i i alt op til seks år, og mindretallet fandt herefter, at ledelsesmedlemmet ikke havde haft lejlighed til at varetage sine interesser i denne henseende. Videre fandt mindretallet, at spørgsmålet om fastlæggelse af konkurskarantæneforløbet i forhold til de to samtidigt afsagte kendelser således ikke var blevet behandlet af skifteretten. Denne dommer stemte derfor for at stadfæste skifterettens kendelser om at pålægge konkurskarantæne, men således at det nævnte spørgsmål blev hjemvist til behandling af skifteretten.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0572.
Til top Sidst opdateret: 07-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk