Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt sagsomkostninger stod i misforhold til den idømte straf 
01-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 23. maj 2018 meddelt en bank og dennes finanschef tilladelse til kære til Højesteret af Vestre Landsrets omkostningsafgørelse af 9. november 2017.
I 2014 blev der rejst tiltale mod en virksomhed og dennes direktør for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder. Der blev samtidig rejst tiltale mod den bank, der havde bistået virksomheden med de i sagen omhandlede købsordrer, samt dennes finanschef for medvirken til kursmanipulation, subsidiært for overtrædelse af underretningspligten.

I byretten blev samtlige tiltalte frifundet, hvorfor anklagemyndigheden ankede byrettens dom til landsretten med påstand om domfældelse i overensstemmelse med tiltalen. Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragte anklagemyndigheden sagen for Højesteret, der hjemviste sagen til fornyet behandling i landsretten, idet Højesteret fandt, at landsretten havde lagt en forkert forståelse af udtrykket ”værdi i markedet” til grund.

Virksomheden og dennes direktør blev ved landsrettens anden behandling af sagen fundet skyldige i kursmanipulation, mens banken og dennes finanschef blev fundet skyldige i at have overtrådt underretningspligten.

Virksomheden blev herefter idømt en bøde på 100.000 kr., mens virksomhedens direktør blev idømt 30 dages betinget fængsel. Banken og finanschefen blev idømt bøder på henholdsvis 25.000 kr. og 10.000 kr. Landsretten fandt, at de tiltalte skulle betale sagens omkostninger for byretten og for den seneste ankesag i landsretten. For finanschefens vedkommende er det oplyst, at omkostningerne beløber sig til 287.055,18 kr. inkl. moms.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0343 og 2017-25-0360.

Til top Sidst opdateret: 01-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk