Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt et forsikringsselskabs delvise udbetaling af forsikringssummen var i strid med forsikringsaftalelovens panthaverbeskyttelse 
23-05-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 22. maj 2017 meddelt et ejendomsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. februar 2017.

I 2007 nedbrændte en fabriksbygning. Ejeren ønskede imidlertid ikke at genopføre bygningen, idet områdets lokalplan gjorde det muligt at udstykke grunden og opføre rækkehuse. Forsikringsselskabet, som havde brandforsikret fabriksbygningen, udbetalte ad flere omgange i løbet af 2008 og 2009 i alt ca. 2,5 mio. kr. til ejeren af ejendommen og den entreprenør, der havde indgået aftale med ejeren om opførelse af rækkehusene. Beløbet blev udbetalt til dækning af nedrivningsomkostninger og fremstilling af betonelementer.

Entreprenøren blev imidlertid taget under konkursbehandling, uden at betonelementerne var leveret på byggepladsen, ligesom de ikke var tilstrækkeligt individualiseret på entreprenørens lager.

Senere blev også ejeren taget under konkursbehandling, og der blev i den forbindelse afholdt tvangsauktion over ejendommen. På førsteauktionen den 15. december 2011 blev det oplyst, at udbetalingerne fra forsikringsselskabet muligvis var sket i strid med panthaverbeskyttelsen i forsikringsaftaleloven.

Inden andenauktionen erhvervede ejendomsselskabets moderselskab en række pantebreve i ejendommen, og på andenauktionen den 19. januar 2012 blev moderselskabet højestbydende. Moderselskabet rettede herefter henvendelse til forsikringsselskabet med krav om udbetaling af hele forsikringssummen, herunder genudbetaling af de 2,5 mio. kr. som forsikringsselskabet allerede havde udbetalt i 2008 og 2009, hvilket forsikringsselskabet afviste.

Efter moderselskabets transport af kravet mod forsikringsselskabet til ejendomsselskabet indbragte ejendomsselskabet forsikringsselskabet for retten ved stævning modtaget den 13. januar 2015.

Byretten frifandt forsikringsselskabet

Byretten fandt indledningsvist, at ejendomsselskabets eventuelle krav på genudbetaling af den del af forsikringssummen, som allerede var udbetalt i 2008 og 2009, ikke var forældet, idet forældelsen var suspenderet ind til andenauktionen den 19. januar 2012 og idet stævning herefter var modtaget af retten den 13. januar 2015.

Byretten fandt imidlertid, at forsikringsselskabet havde været berettiget til delvist at udbetale forsikringssummen, idet der med oplysningerne fra ejeren og entreprenøren om, at der var sket nedrivning af den nedbrændte fabriksbygning og produktion af betonelementerne, var betryggende sikkerhed for, at der var tilført byggeriet værdi. Forsikringsselskabets delvise udbetaling af forsikringssummen var derfor ikke sket i strid med panthaverbeskyttelsen i forsikringsaftalelovens § 58, stk. 1.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Ejendomsselskabet ankede byrettens dom til landsretten, hvis flertal fandt, at ejendomsselskabets eventuelle krav på genudbetaling af forsikringssummen var forældet, idet forældelsen alene kunne anses for suspenderet indtil førsteauktionen den 15. december 2011, hvor det blev oplyst, at der muligvis var et krav mod forsikringsselskabet som følge af den delvise udbetaling af forsikringssummen til ejeren og entreprenøren.

Landsrettens mindretal tiltrådte byrettens vurdering af, at ejendomsselskabets krav ikke var forældet. Mindretallet fandt imidlertid, at forsikringsselskabets delvise udbetaling af forsikringssummen var sket uden den form for sikkerhed, der krævedes efter forsikringsaftalelovens § 58, stk. 1, hvorfor forsikringsselskabet efter mindretallets opfattelse var forpligtet til at genudbetale forsikringssummen til ejendomsselskabet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0154.

 

Til top Sidst opdateret: 23-05-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk