Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en vedtægtsændring i en grundejerforening er ugyldig, og hvilke konsekvenser dette i så fald har for et medlems forpligtelse til at betale kontingent. 
18-03-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2014 meddelt en grundejerforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 23. oktober 2013.
Sagen var anlagt af grundejerforeningen mod et medlem af foreningen, som ikke havde betalt sit kontingent med henvisning til, at en ændring af foreningens vedtægter var ugyldig, da den stred imod de lokalplaner, som foreningen var etableret i henhold til. Grundejerforeningen omfattede 3 boligområder, herunder en andelsboligforening. Det fremgik af lokalplanerne, at der var tvunget medlemskab af grundejerforeningen, og at foreningens formål blandt andet var at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art i forbindelse med de under foreningen hørende ejendomme. Vedtægtsændringen indebar, at foreningen skulle forestå ren- og vedligeholdelse af et privat vejareal tilhørende andelsboligforeningen.
Landsrettens flertal fandt, at vedtægtsændringen alene var i en del af medlemmernes interesse, og at der derfor ikke var hjemmel til i grundejerforeningens regi at vedtage ændringen. Da den nedlagte betalingspåstand udgjordes af kontingent og vejbidrag, som bl.a. var fastsat på baggrund af vedtægtsændringen, og under hensyntagen til den måde, hvorpå sagen havde været forelagt landsretten, stadfæstede landsretten byrettens frifindelsesdom. Landsrettens mindretal fandt under henvisning til de konkrete omstændigheder i sagen, at vedtægtsændringen var gyldig, og mindretallet stemte derfor for at tage grundejerforeningens påstand til følge.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0687.
Til top Sidst opdateret: 18-03-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk