Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en selvstændig læges pensionsopsparing var rimelig og derfor ikke skulle indgå i fællesbodelingen, og om, hvorvidt en engangssum fra en gruppelivsforsikring kunne udtages forlods. 
30-05-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 29. maj 2017 meddelt to tidligere ægtefæller tilladelse til anke til Højesteret af en dom i to sager, der er afsagt af Østre Landsret den 6. marts 2017, angående delingen af parternes fællesbo.

Den ene sag vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt mandens pensionsopsparing var rimelig og derfor ikke skulle indgå i fællesbodelingen i medfør af retsvirkningslovens § 16 b, stk. 1. Manden, der var speciallæge og som siden 2007 havde været selvstændig, havde gennem årene indtil parrets skilsmisse i 2014 indbetalt beløb af forskellig størrelse på sin pensionsopsparing. Indtil 2007 havde han som ansat læge i henhold til overenskomsten for yngre læger, som han på daværende tidspunktet var omfattet af, indbetalt 18 % af sin indtægt til pensionsopsparingen. Som gennemsnit for årene 2007-2013, altså efter han var blevet selvstændig, havde han indbetalt beløb svarende til 8,48 % af indtægten. For 2011 havde han indbetalt beløb svarende til 31,89 %, og for 2012 svarende til 24,06 % af indtægten. 

Den anden sag vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en til kvinden udbetalt engangssum fra en gruppelivsforsikring skulle inddrages i fællesbodelingen, eller om engangssummen var omfattet af enten erstatningsansvarslovens § 18, stk. 2, retsvirkningslovens § 15, stk. 2, eller retsvirkningslovens § 16 b, stk. 2, og derfor kunne udtages forlods af kvinden. Engangssummen var blevet udbetalt i anledning af, at kvinden var blevet førtidspensionist.

Byretten fandt, at den del af mandens pensionsindbetalinger, der oversteg 18 % af hans årlige indtægt, skulle inddrages i fællesbodelingen. Byretten fandt endvidere, at den udbetalte engangssum fra gruppelivsforsikringen skulle indgå i fællesbodelingen.

For så vidt angår mandens pensionsopsparing, anførte byretten, at indbetalingerne i de sidste år, hvor skilsmissen nærmede sig, hverken kunne karakteriseres som sædvanlige eller rimelige. Byretten bestemte derfor, at den del af mandens pensionsindbetalinger i de enkelte år, der oversteg 18 % af mandens indtægt, skulle indgå i fællesbodelingen. 

For så vidt angår den udbetalte engangssum fra gruppelivsforsikringen, fandt byretten, at beløbet ikke udgjorde forsikring, der skulle erstatte manglende aldersopsparing, men at engangssummen var en forsikring, der var udbetalt i anledning af en førtidspension på grund af svigtende helbred. Da der således ikke var tale om personskadeerstatning, kunne kvinden ikke udtage engangssummen forlods i medfør af erstatningsansvarslovens § 18, stk. 2. Byretten fandt endvidere, at engangssummen heller ikke kunne udtages forlods i medfør af retsvirkningslovens § 16 b, stk. 2, eller § 15, stk. 2. Engangssummen skulle følgelig også inddrages i fællesbodelingen. (Dissens).

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Begge tidligere ægtefæller ankede byrettens dom til landsretten, som stadfæstede byrettens dom i begge sager. Landsretten anførte, at manden ikke havde godtgjort omstændigheder, der gav grundlag for at fravige udgangspunktet om, at rimelighedsvurderingen i retsvirkningslovens § 16 b skulle foretages på tidspunktet for pensionsindbetalingerne, og ikke som hævdet af manden ud fra en gennemsnitsbetragtning. Landsretten fandt herefter, at den andel af pensionsindbetalingerne i 2011 og 2012, der oversteg 18 % af den årlige indtjening skulle indgå i fællesbodelingen. 

For så vidt angår det udbetalte beløb fra gruppelivsforsikringen, stadfæstede landsretten byrettens dom med henvisning til flertallets begrundelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0185 og 2017-22-0171.

 

Til top Sidst opdateret: 30-05-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk