Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en lærer, der mente sig udsat for vold fra en elevs side, havde krav på erstatning efter offererstatningsloven, selvom hun ikke havde politianmeldt eleven 
22-06-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2017 meddelt Danmarks Lærerforening som mandatar for en lærer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. april 2017.

Læreren havde under sit arbejde på en selvejende institution været udsat for en episode, hvor en 14-årig elev efter lærerens opfattelse havde udøvet vold mod hende. Den selvejende institution var et socialpædagogisk opholdssted med forskellige tilbud til unge, og læreren underviste anbragte børn, som havde særlige vanskeligheder. Det fremgik af opholdsstedets personalehåndbog, at der skulle være tale om grov vold eller direkte trussel på livet, før opholdsstedet ville politianmelde forholdet, da det ofte var den slags problematikker de unge på opholdsstedet havde, og da det netop kunne være en af grundene til, at de unge i første omgang var blevet anbragt. Det fremgik endvidere af personalehåndbogen, at man som ansat altid selv havde mulighed for at politianmelde en episode. 

Hverken læreren eller den selvejende institution politianmeldte eleven.

Danmarks Lærerforening rejste på vegne af læreren erstatningskrav over for Erstatningsnævnet i medfør af offererstatningsloven. Erstatningsnævnet afslog imidlertid erstatningskravet, da forholdet ikke var politianmeldt inden 72 timer, jf. offererstatningslovens § 10, stk. 1. 

Det var Danmarks Lærerforenings opfattelse, at Erstatningsnævnet i medfør af offererstatningslovens § 10, stk. 2, skulle have set bort fra, at forholdet ikke var politianmeldt, da det fremgik af forarbejderne til offererstatningsloven angående muligheden for dispensation for kravet om politianmeldelse, at pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn netop kunne tale imod politianmeldelse, og da Erstatningsnævnet indtil 2014 havde haft en lempelig praksis i sager om plejepersonale m.v.’s tilskadekomst i arbejdstiden. Erstatningsnævnet havde justeret praksis med den begrundelse, at nævnet ønskede, at praksis skulle være i bedre overensstemmelse med offererstatningsloven og lovens forarbejder, således at der alene blev dispenseret, såfremt forholdene talte for det – enten i lyset af konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, eller i lyset af nævnets øvrige praksis.

Byretten frifandt Erstatningsnævnet

Danmarks Lærerforening indbragte sagen for byretten, der frifandt Erstatningsnævnet. Byretten henviste til, at skolen i overensstemmelse med sin generelle politik ikke havde politianmeldt eleven, men skolen havde ikke foretaget en konkret vurdering af, om pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn over for eleven talte imod politianmeldelse. Byretten fandt det herefter ikke godtgjort, at der var grundlag for i medfør af offererstatningslovens § 10, stk. 2, at se bort fra kravet i offererstatningslovens § 10, stk. 1, om at erstatning som udgangspunkt var betinget af, at lovovertrædelsen var anmeldt til politiet inden 72 timer. (Dissens).

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens dom og henviste til byrettens flertals begrundelse.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0243.

 

Til top Sidst opdateret: 22-06-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk