Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en forsvarer kunne kræve at få udleveret akterne i en straffesag i papirudgave 
02-12-2015 

Procesbevillingsnævnet har den 26. november 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. september 2015.
Tiltalte var sammen med tre øvrige personer blandt andet tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, 1. pkt.

I forbindelse hermed anmodede tiltaltes forsvarer om at få udleveret sagens akter – 7 ringbind – i papirudgave, hvilket anklagemyndigheden afviste under henvisning til, at akterne allerede var udleveret til forsvareren elektronisk.

Spørgsmålet om, hvorvidt forsvareren i medfør af retsplejelovens § 729 a, stk. 3, 2. pkt., var berettiget til at få udleveret akterne i papirudgave, uanset at hun havde modtaget akterne elektronisk, blev herefter indbragt for retten.

Byretten fandt, at forsvareren ikke var berettiget til at få udleveret akterne i papirudgave

Byretten udtalte, at der ikke var grundlag for at antage, at bestemmelsen i retsplejelovens § 729 a, stk. 3, 2. pkt., om forsvarerens adgang til at modtage kopi af politiets materiale udelukker, at kravet kan opfyldes ved udlevering af materialet i elektronisk form, og at det herefter beror på en konkret vurdering og afvejning i den enkelte sag, om materialet helt eller delvist bør udleveres i papirudgave til en forsvarer, som måtte ønske det. Idet forsvareren ikke havde oplyst, at materialet var utilgængeligt for hende, men i stedet havde påberåbt sig praktiske forhold i forbindelse med gennemgangen med tiltalte under arrestbesøg som begrundelse for ønsket om at modtage akterne i papirudgave, fandt byretten, at der ikke var grund til at antage, at de mulige ulemper for forsvareren og tiltalte havde et sådant omfang, at anklagemyndigheden med rimelighed burde pålægges byrden ved tillige at udlevere akterne i papirudgave.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Forsvareren kærede byrettens afgørelse til landsretten, der tiltrådte, at anklagemyndigheden ikke kunne pålægges at udlevere sagens akter i papirudgave. Landsretten henviste til, at det ikke af retsplejelovens § 729 a, stk. 3, 2. pkt., eller af forarbejderne til bestemmelsen fremgår, hvad der nærmere skal forstås ved ”kopi af materialet”, og at det af politiet tilvejebragte materiale allerede var gjort tilgængeligt for forsvareren i elektronisk form.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0264.
Til top Sidst opdateret: 02-12-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk